тувинский язык и литература 6 кл

                          Родная литература   5кл

с 27 апреля по  05 июня 2020г

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1   Э.Донгак “Буянныг араатаннар   Мээң ынак аңым” деп дыңнадыг белеткээр
    Э.Донгак “Буянныг араатаннар   Номчукчунуң дептеринче киир долдурар
2   Э.Донгак “Буянныг араатаннар” https://irnsh.ru/wp-content/uploads/2020/04/5kl-YE.DONGAK-Buyannyg-amytannar-6.pptx Номчукчунуң дептеринче киир долдурар
3   ЧСК Чогаадыг “Мээң ынак аңым   Чогаадыгны төндүрер
    С.Б. Пюрбю “Ынак Тывам”   Айтырыгларгахарыыларар, ар.192
    О. Сувакпит “Россияга алдар”   Шүлүктү доктаадыр
    А. Үержаа «Ие дылым»   Тыва дыл дугайында 4 одуруг кыска шулук чогаадыр
    С. Сарыг-оол «Маадыр Чүргүй-оол»   5 эпитеттен кады чоруур сөстери-биле ушта бижиир.
    О. Сувакпит «Кечил-оолдуң солдаттары»     Суурувус чурттуг дайынга киришкен эки турачыларны сактып бижиир.
    КДН М. Кенин-Лопсан «Эки турачы тыва кыстарга». Номчулга аргазының хыналдазы   Эки турачы кыстар дугайында Интернеттен немей тып номчуур.
    Ю. Кюнзегеш «Эзимнерниң ыры»   Чогаалды чүге “Эзимнерниң ыры” дээнин тайылбырлаар.
    С.Сүрүң-оол «Ус-кушкаш»   7 айтырыгга харыылаар ар. 203
    С.Сарыг-оол «Эдер амытаннар»   Номчуур ар. 203-208
    М. Күжүгет «Азыранчып чорааш…»   Чогаалдың кыскапланын тургузар.
    Чечен чугааның ужур дузазы. Ниити катаптаашкын   Катаптаар.
    Түңнел кичээл    

Родной язык   7кл

с 13 апреля по  05 июня 2020г

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 13.04 Домак сөстер.   § 28, Мергежилге 164, 165
2 16.04 ЧСК Диалог  “Библиотекага”   § 28, Диалог тургузар
3 17.04 Чаңгыс аймак кеңигүннерлиг домактар дугайында билиг.   § 29, Мергежилге 168
4 20.04 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чаңгыс аймак кежигүннер   § 31 Дүрүмнү номчуур Мергежилге  182
5 23.04 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чаңгыс аймак кежигүннер   § 31 Мергежилге187
6 24.04 Чаңгыс аймак болгаш чаңгыс аймак эвес тодарадылгалар.   § 32 Мергежилге 192
7 27.04 Чангыс аймак кежигүннернин түңнекчи сөстери   § 33 Мергежилге 196  
8 30.04 Чангыс аймак кежигүннернин түңнекчи сөстери   § 33 Түннекчи сөстер соонга, мурнуга турар 2-2 домактар чогаадыр.
9   01.05  Чангыс аймак кежигүннерлиг домактарнын синтаксистиг сайгарылгазы   § 33 Айтырыгларга харыылаар ( арын 254)
10 04.05 Чангыс аймак кежигүннернин түңнекчи сөстери   § 33 Мергежилге 196  
11 07.05 Адалгалар. Делгеренгей болгаш делгеренгей эвес адалгалар.   https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-rodnomu-yaziku-i-literature-3592586.html §  34 Делгеренгей болгаш делгеренгей эвес адалгаларлыг 2-2 домактар чогаадыр
12 08.05 Киирилде сѳстер, киирилде домактар.     § 66 Дурумну номчуур (арын 259) мергежилге 209
13 11.05. Чск Харылзаалыг чугаа «Бажыңымга»   Айтырыглар болгаш онаалгалар ( арын 263)
14 14.05 Чыл тѳнчузунун хыналда ажылы.   Мергежилге 211
15 15.05 Морфология. Дузалал чугаа кезектери. https://multiurok.ru/files/tyva-dylda-priezientatsiia-duzalal-chughaa-kieziek.html Дузалал чугаа кезектеринин болуктерин катаптаар
16 17.05 Синтаксис. Сѳс каттыжыышкыны, оон холбаалары.   Бердинген схемаларга сос каттыжыышкыннары тургузар.
17 18.05 Чангыс чугула кежигуннуг домактар   Мергежилге 226
18 21.05 Чангыс аймак кежигуннуг домактар   Мергежилге  233
19 22.05 Адалга, киирилде сѳстерлиг, киирилде домактарлыг домактар.   С.Ш “ Торээн дылымга йорээлин” аянныг номчуп ооренир
20 25.05 Киирилде сѳстер, киирилде домактар.     § 66 Дурумну номчуур (арын 259) мергежилге 209
21 27.05 Чск Харылзаалыг чугаа «Бажыңымга»   Айтырыглар болгаш онаалгалар ( арын 263)
22 28.05 Чыл тѳнчузунун хыналда ажылы. 19.05     Мергежилге 211
23 29.05 Морфология. Дузалал чугаа кезектери. https://multiurok.ru/files/tyva-dylda-priezientatsiia-duzalal-chughaa-kieziek.html Дузалал чугаа кезектеринин болуктерин катаптаар
24 01.06 Синтаксис. Сѳс каттыжыышкыны, оон холбаалары.   Бердинген схемаларга сос каттыжыышкыннары тургузар.
25 02.06 Чангыс чугула кежигуннуг домактар   Мергежилге 226
26 03.06 Чангыс аймак кежигуннуг домактар   Мергежилге  233
27 04.06 Адалга, киирилде сѳстерлиг, киирилде домактарлыг домактар.   С.Ш “ Торээн дылымга йорээлин” аянныг номчуп ооренир.
28 05.06 Түңнел кичээл      

                               Родная  литература.  7 класс

с 13 апреля по  05 июня 2020г

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 14.04 М.Б.Доржу “Дайынныг кино көргеш…”   Арын  211-216 номчуур,айтырыглар №3,5 бижимел-биле харыылаар.
2 16.04 Чогаал   теориязы. “Композиция  болгаш сюжет дугайында билиг»   Арын 216 -218 номчуур, тест  тургузар.
3 21.04 И.Б. Иргит “Эргим Уля угбай”   Чогаалдын созуглелин номчуур, айтырыгларга харыылаар ( арын 222)
4 23.04 С.Б.Пюрбю “ Торээн дылымга”   Шүлүктү шээжилээр, айтырыг №5, арын 223
5 28.04 А.А.Даржай Шүлүк «Авамга» Ч/т Шүлүк дугайында билиг   Шүлүкту доктаадып алыр. Номчуур арын 226-229    
6 30.04 М.А. Кужугет Шүлүк  «Бак сагыш башка халдаар»   Шүлүктү аяннын номчуур.Шүлүкте кирген уран-чечен аргаларны сайгарар
7 05.05 М.А.Кужугет “Бак сагыш башка халдаар”, Р.Лудуп “ Чавыс-чавыс көжуп  чоруур булуттарлыг”   Бердинген шулуктерни аянныг номчуур, тема, идеязын тодарадыр.
8 07.05 ЧСК Аянныг номчулга. Шээжилеп алган шүлүүн чугаалаары.    
9 12.05 С.А.Сарыг-оол Шүлүк “Алдан –маадыр”, Р.Д.Лудуп “Улаастайга” https://school2-kyzyl.rtyva.ru/wp-content/uploads/2020/04/Степан-Сарыг-оол.pdf Шулуктерге хамаарыштыр чурук чуруур, аянныг номчур ооренир.  
10 14.05 И.Ү.Бадра “Ужудукчу Кидиспей””Ужар чүүл школазы” ”Саян ажыр Тывазынче!”,”Ужудукчулар сургуулу”   https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-irgit-badra-tiva-chogaaldin-bashtaygilarinin-bireezi-599345.htm Тыванын баштайгы ужудукчузу Чооду Кидиспей дугайында кыска дыннадыг
11 19.05 О.Ө.Сувакпит “Сат Бүрзеккей дугайында баллада”   Шулукту шээжилээр
12 21.05 К-Э.К.Кудажы Шии “Он бир” Кол маадырнын овур-хевири https://infourok.ru/prezentaciya-kudazhi-kizilenik-kirgisovich-473862.html “Найырал” дугайында улегер домактар тып бижиир
13 26.05 К-Э.К.Кудажы Шии “Он бир” 1, 2-ги, 6-гы  кѳргүзүг   Айтырыгларга харыы №2, арын 258
14 28.05 Чыл тончузунун хыналда тестизи   Арын 260- 263 номчуур
15 02.06   С. Р. Элляй “Экии, тыва чонум” Ц.Г. Шагжин “Хураган   Шулукту шээжилээр.
16 04.06. Катаптаашкын   Чайгы дыштанылгада тыва номнардан номчуур.